תקנון אתר והסכם תנאי שימוש

 

ברוכים הבאים לחנות תוספי התזונה המקוונת “חי גור” תקנון זה מסדיר את תנאי השימוש והזמנות מוצרים באתר (“התקנון”).

 • 1. הגדרות 
 1. 1. “אתר” החנות האינטרנטית המקוונת לתוספי תזונה הפועלת בכתובת – shop.haigur.co.il;
 2. 2. “הזמנה” – הצעת מחיר שנתקבלה ממשתמש להזמנת מוצרים ואושרה על ידינו במייל חוזר.
 3. 3. “מפעיל האתר” ו/או “המוכר” חי גור ע.מ. 208492934;
 4. 4. “מוצר” ו/או “מוצרים” – מגוון תוספי התזונה המופיעים באתר ומעודכנים מעת לעת בהתאם לזמינות המלאי.
 5. 5. “משתמש” ו/או “מזמין” –  כל אדם הגולש ו/או הצופה באתר ו/או המזמין מוצרים באמצעות האתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו;
 6. 6. “מדניות פרטיות” – כהגדרתו בסעיף 11להלן;
 7. 7. “קניין רוחני” – כהגדרתו בסעיף 8 להלן;
 8. 8. “שימוש באתר” – גלישה ו/או צפייה באתר ו/או הזמנת המוצרים באמצעות האתר ו/או שימוש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו;
 • 2. כללי
   1. 2.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
   2. 2.2. הסכם זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והאמור בו מתייחס לשני המינים.
   3. 2.3. כותרות התקנון נוספו לשם הנוחות בלבד ואין בהן כדי לשמש כלי לפרשנות התקנון ו/או לכל תכלית אחרת.
   4. 2.4. הצפייה והשימוש באתר כפופים להוראות התקנון והדין. הגולש באתר ו/או מבצע הזמנת מוצר/ים באתר מאשר כי קרא את כל הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בן.
   5. 2.5. מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו להסדרת תנאי השימוש באתר.
 • 3. השימוש באתר
   1. 3.1 אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
   2. 3.2 אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.
   3. 3.3. אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים.
   4. 3.4. אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר.
   5. 3.5. אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו, לרבות על ידי יירוט.
   6. 3.6. אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.
   7. 3.7. אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלו של האתר עצמו) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל נוזקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות באתר שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה באתר ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
   8. 3.8. מובהר כי מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:
    1. 3.8.1. לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק הימנו בכל אופן שיבחר, לרבות התניית הצפייה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שימצא לנכון. 
    2. 3.8.2. להפסיק את הפעלת האתר ו/או כל חלק הימנו, בין באופן זמני ובין לצמיתות.
    3. 3.8.3. לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק הימנו.
    4. 3.8.4. מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית למפעיל האתר בתקנון זה ו/או מכוח הדין.
  • 4. הצהרות המזמין
   המזמין מצהיר ומתחייב כדלקמן:
    1. 4.1. ידוע לו כי המוצרים מיועדים לאנשים בריאים וכי כל שימוש במוצר/ים בהתבסס על ההנחיות ו/או ההמלצות ו/או על כל מידע אחר המצוי באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה.
    2. 4.2. ידוע לו שאין במידע ו/או בכל הנחיה ו/או בכל המלצה אשר נמצאת באתר כדי להוות תחליף לייעוץ ע”י רופא ו/או תזונאי ו/או כל גורם רפואי ו/או מומחה אחר וכי המוצרים אינם מהווים תחליף לתזונה סדירה ו/או תוסף רפואי ו/או תרופא כזו או אחרת. 
    3. 4.3. באחריות המזמין לערוך בדיקות רפואיות מקיפות ולהתייעץ עם רופא מוסמך אשר לו היכרות עם מצבו ועברו הרפואי ולקבל את אישורו בדבר כשירותו והתאמתו הרפואית של המזמין עבור כל מוצר בטרם הזמנת המוצר/ים באתר וצריכתם.  
    4. 4.4. כי במידה ותתפתח רגישות ו/או אלרגיה ו/או כל תסמין אחר שלכאורה החל לאחר שימוש במוצר/ים אשר הוזמנו באמצעות האתר, יחדול לאלתר משימוש במוצר כאמור ויפנה לגורם רפואי מוסמך בכדי לקבל אישורו בטרם ימשיך להשתמש במוצר/ים.
    5. 4.5. כי ידוע לו שהמוצרים והנחיות השימוש במוצרים מיוצרים ונכתבים ע”י יצרני המוצרים ולא ע”י המוכר המהווה ספק המוצרים בלבד וכי אין ולא יהיה למוכר כל אחריות על אופן השימוש של המזמין במוצרים ו/או הנחיות השימוש שסופקו עם המוצרים ע”י יצרני המוצרים. 
    6. 4.6. ידוע לו שהמוכר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. המוכר עשוי להציע את המוצרים במחירים מופחתים במסגרת מבצעים ו/או קמפיינים שיווקיים ו/או חגים ו/או חיסול מלאי ו/או מכל סיבה אחרת ולא תהיה למזמין כל טענה ו/או דרישה בגין רכישת מוצר במחיר מלא.
    7. 4.7. כי המוכר אינו מתחייב לזמינות המלאי של מוצר כזה או אחר המופיע באתר והמוכר רשאי לבטל כל הזמנה גם לאחר אישורה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וכנגד זיכוי המזמין.
    8. 4.8. המזמין מצהיר כי הינו מבצע הזמנה באתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולאחר אישור הצהרותיו, ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המוכר ו/או מי מטעמו בקשר לאמור בהצהרותיו דלעיל.
  • 5. דרכי תשלום
    1. 5.1. המוכר מאפשר לשלם עבור הזמנת מוצר/ים באתר באופנים הבאים:
     1. 5.1.1. תשלום באמצעות אשראי דרך מערכת הסליקה המאובטחת באתר.
     2. 5.1.2. תשלום טלפוני מאובטח בשיחה למספר – 050-2167424.
  • 6. אופן אספקה 
    1. 6.1. המוצרים השונים יסופקו למזמין באמצעות דואר שליחים. 
    2. 6.2. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים עמה יבוצע המשלוח ובתוך 5 ימי עסקים.
    3. 6.3. למרות האמור לעיל המזמין מצהיר, כי ידוע לו שזמני האספקה של מוצרים אינם ניתנים לבקרת ו/או שליטת המוכר ועל כן מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד המוכר עקב שיבושים ו/או עיקובים ו/או שינויים בזמני ומועדי האספקה.
  • 7. ביטול עסקה והחזרת מוצרים
    1. 7.1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן המזמין רשאי לבטל עסקה ולהחזיר את המוצר/ים לחזקת המוכר תוך 14 ימים בלבד ממועד קבלת המשלוח ובתנאי שלא נעשה במוצר/ים כל שימוש והם מצויים סגורים ובאריזתם המקורית.
    2. 7.2. המזמין מצהיר כי ידוע לו שהחזרת המוצר/ים לחזקת המוכר הינה באחריותו המלאה ועל חשבונו וכי החזרת המוצר/ים כרוכה בדמי ביטול בסך של 5% מגובה העסקה ובקיזוז עלות המשלוח.
    3. 7.3. החזרת מוצר/ים תתבצע באופן הבא –
     1. 7.3.1. המזמין ישלח את המוצר/ים חזרה אל חזקת המוכר בדואר רשום לכתובת – רחוב’ יונה וולך 2ב רמלה.
     2. 7.3.2. המזמין ישלח הודעה לכתובת המייל – haiguroffice@gmail.com אשר תכלול את הפרטים הבאים: מס’ ההזמנה אשר הוחזרה; שטר המעקב של משלוח ההחזרה; שמו המלא; מס’ טלפון; וסיבת החזרת המוצר/ים.
    4. 7.4. המוכר שומר לעצמו את הזכות לא לזכות מזמין בגין החזרת מוצר אשר לא בוצעה בהתאם לנהלים דלעיל. 
    5. 7.5. הזיכוי יועבר לאמצעי התשלום עמו בוצעה ההזמנה ובתוך 14 ימי עסקים ממועד הגעת המוצרים למחסני המוכר. עם העברת הזיכוי כאמור ישלח המוכר לכתובת המייל של המזמין אישור בגין ביצוע הזיכוי.
  • 8. קניין רוחני
    1. 8.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או בתמונות ובציורים ו/או בתוכנות/יישומים/קוד מחשב/קבצים גרפיים וכיו”ב הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם שלו  ו/או בכל התכנים האחרים בו (“הקניין הרוחני”); הינן של המוכר בלבד ו/או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו למוכר להשתמש בהם.
    2. 8.2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הקניין הרוחני או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו”ב) ו/או הנהלת האתר ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של נתן מרדכי ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.
    3. 8.3. מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בקניין הרוחני (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת).
  • 9. הגבלת אחריות
    1. 9.1. השימוש במוצרים הינה על אחריותו המלאה והבלעדית של המזמין, ולרבות בקשר עם כל הסיכונים הכרוכים בכך, באופן, שהמוכר אינו, לא יהיה ולא יחשב כאחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או חסרון ו/או הוצאה ו/או עלות, בין שנתגבשו ובין שטרם נתגבשו, בין ישירים ובין עקיפים, מכל סוג שהוא (יחד: “נזק”); שייגרמו, או העשויים להיגרם, למזמין ו/או למי מטעמו, בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות הקשורים בשימוש במוצרים ע”י המזמין ו/או הבנתו ו/או פרשנותו להנחיות השימוש בהם ו/או היעדר השימוש בם.
    2. 9.2. המוכר אינו, לא יהיה, ולא יחשב כאחראי, ולא ידרש לוודא ולאמת, את נכונות ואמיתות פרטי ו/או הצהרות המזמין, לרבות המידע האישי בקשר עמם.
    3. 9.3. המוכר אינו נושא באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ואינו אחראי לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו.
    4. 9.4. המוכר אינו אחראי לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או הצפייה ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו”ב.
    5. 9.5. בכל מקרה ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, גובה האחריות של המוכר, אם וככל שאחריות כאמור תוטל עליו, לא יעלה על סכום השווה לסך עלות הזמנות המזמין שנתקבלו בפועל אצל המוכר בששת החודשים שקדמו למועד האירוע שבגינו הוטלה האחריות כאמור.
  • 10. שיפוי
    1. 10.1. במקרה שתתגבש ו/או תתקבל ו/או תימסר ו/או תועלה ו/או תוגש כנגד ו/או כלפי המוכר ו/או מי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין, כל עילה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לפי העניין, על-ידי מי מהמזמין ו/או כל צד שלישי שהוא, בכל עניין שהוא הקשור בתקנון זה ו/או בשימושו של המזמין במוצרים, ובכלל זה, אך לא רק, בכל עניין הקשור לאישורי, הצהרות, מצגי והתחייבויות המזמין על-פי הסכם זה, אזי, המזמין ישפה ויפצה את המוכר, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק ישיר ו/או הפסד בפועל ו/או תשלום ו/או חסרון ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) ו/או עלות שנגרמו בפועל למוכר בשל כל עילה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה לו זכאי המוכר על-פי תקנון זה ו/או על-פי כל דין ו/או על-פי כל הסכם.
  • 11. מדיניות פרטיות 
    1. 11.1. פרטים אודות המידע שנאסף בעת שימוש וגלישה באתר ניתן למצוא בעמוד מדיניות הפרטיות באתר בכתובת – https://shop.haigur.co.il/privacy-policy/.
  • 12. הצהרת נגישות 
    1. 12.1. באתר מותקן תוסף נגישות (“התוסף”); התוסף נועד לסייע לבעלי מוגבלות ו/או קושי בצפייה בתכני האתר.
    2. 12.2. כדי להשתמש בתוסף יש ללחוץ על הכפתור המסומל בסימול המתאים ומלווה את דפי האתר. לחיצה על כפתור התוסף תפתח מגוון אפשרויות להתאמת תצוגה כגון: גודל הטקסט, התאמת צבעים, שינוי ניגודיות ועוד.
    3. 12.3. לעיתים עובר האתר ו/או התוסף תחזוקה וכתוצאה מכך עלול להיפגם רכיב זה או אחר בתוסף הנגישות באחד או יותר מהדפדפנים. במידה והנכם מזהים בעיה בתפעול התוסף ו/או כל בעיה אחרת – אנא הודיעו לי בהקדם בתיבת ה”צור קשר” בתחתית האתר.
  • 13. שונות
    1. 13.1. מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.
    2. 13.2. הדין החל על תקנון זה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בקשר לכל עניין הנוגע לתקנון זה או הנובע ממנו תהיה לבתי המשפט המוסמכים ברמלה ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר.